Cookie Policy

Cookie Policy

Versie: 30/05/2023 (V3)

 
 
 1. Toelichting

Dit model van Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.
 
 1. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Nestor Thuiszorgwinkel BV met maatschappelijke zetel te Korte Zoutstraat 31 in 9300 Aalst, BE0650.993.130 (hierna: “ONDERNEMING”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op het volgende adres (URL) https://nestor-thuiszorgwinkel.shop/ (hierna: “de Website”); door ons te contacteren via mail/telefoon; door het inschrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u dat u de Privacy Policy gelezen heeft en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met zijn inhoud als met het verwerken van de persoonsgegevens zelf.


Artikel 1 – Algemeen
 
 1.  
ONDERNEMING is conform en voldoet verder met deze Privacy Policy aan de European Regulation 2016/679 van 27 April 2016 over de bescherming van Persoonsgegevens. (hierna “GDPR”).  
 1.  
De data controller is ONDERNEMING.
Artikel 2 – Verzamelde persoonsgegevens

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?]
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord e-mailadres, logingegevens en (eventueel) uw profielafbeelding;
 • Categorie 3: bij inschrijving op de nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: data verzameld door het plaatsen van cookies;
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.        ONDERNEMING kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren vergaren:

a.      door gebruik van cookies;

b.      tijdens uw registratie en gebruik van de Website;


2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies om Persoonsgegevens te verzamelen. Meer uitleg kan u hierrond terug vinden onder artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.        Algemene doeleinden:

                De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;  
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze ONDERNEMING en Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  
 • Categorie 4: (doeleinden cookies), het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens met ons te delen, hoe dan ook moet u verstaan dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is indien u weigert om ons bepaalde Persoonsgegevens door te geven.

3.2.        Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

Indien u ons uitdrukkelijke toestemming geeft en u bent toegevoegd aan ONDERNEMING’s direct mailing list, dan mag ONDERNEMING uw persoonsgegevens gebruiken om u marketing materiaal alsook ander materiaal dat verband houdt met ONDERNEMING, haar producten en/of haar dienste. ONDERNEMING kan de persoonsgegevens die u doorgaf ook gebruiken met als doel de documenten aan te passen.

ONDERNEMING kan ook je persoonsgegevens doorgeven aan haar partners voor directe marketing doeleinden.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven door te klikken op de uitschrijf knop onderaan elke promotionele e-mail.

3.3.        Doorgifte aan derden:

ONDERNEMING zal uw persoonsgegevens niet verkopen, niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.
ONDERNEMING zal uw persoonspersoonlijke niet verkopen, verhuren, noch aan derden ter beschikking stellen, behalve in de situaties voorzien in deze policy of tenzij uw uitdrukkelijke en voorafgaand uw toestemming geeft.

ONDERNEMING zal proberen om u, binnen redelijke mogelijkheid,  op voorhand te informeren van het feit dat ONDERNEMING uw persoonsgegevens doorgeeft aan een derde, maar u moet er zich bewust van zijn dat dit niet altijd technisch of commercieel mogelijk is.
                 
In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of stopzetting van de activiteiten van ONDERNEMING waarbij ONDERNEMING haar zakenactiviteiten reorganiseert, verschuift of stopt of ONDERNEMING bankroet gaat, kunnen uw persoonsgegevens mogelijks overgedragen worden naar nieuwe entiteiten of derden.


3.4.        Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. ONDERNEMING zal u, indien enigszins mogelijk, proberen voorafgaandelijk te informeren, tenzij het vrij geven van deze info om juridische redenen niet kan.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze overeenkomst met u.

De persoongegevens worden bijgehouden voor de duur zoals wettelijk vastgelegd.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door ONDERNEMING.

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens met ONDERNEMING te delen. Daarnaast heeft u ook het recht om ONDERNEMING te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering om uw persoonsgegevens te delen of het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, het onmogelijk wordt om bepaalde diensten en producten nog te leveren.
              
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.        Recht van bezwaar:

U heeft het recht om bezwaar in te dienen op het verwerken van uw persoonsgegevens indien u serieuze en legitieme redenen heeft om dit te doen.

Daarnaast heeft u ook het recht om bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens, die door ONDERNEMING verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere data controller over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, of via e-mail info@nestor-thuiszorgwinkel.be of per post naar Korte Zoutstraat 31 te 9300 Aalst (BE) of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7.        Automatische beslissingen en profilering:
                                
De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profilering, noch zal u aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        ONDERNEMING heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        ONDERNEMING is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Website op uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 – Toegang door derden
Onze werknemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens daar waar nodig om u onze diensten te kunnen aanbieden.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Artikel 8 – Cookies

8.1.        Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat ONDERNEMING op de harde schijf van uw computer plaatst als u onze website bezoekt. De informatie verzameld via deze cookies kan enkel door ONDERNEMING gelezen worden.

8.2.        Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Wij vragen altijd Uw voorafgaande toestemming voor we cookies plaatsen. Deze cookie policy informeert u duidelijk en volledig over de cookies die we gebruiken en hun doel. Enkel absoluut noodzakelijke cookies plaats ONDERNEMING sowieso.

8.3.        Soorten cookies:

We maken een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds (analytics, marketing, personalisering).

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies
 
Naam Herkomst Functie Bewaartijd
PHPsession CCV wordt gebruikt voor het bijhouden van de sessie zelf  
       
       


Personalisatie cookies
 
Naam Herkomst Functie Bewaartijd
ml_language CCV wordt gebruikt voor het bijhouden van de taal op de sessie van de client  
       

Wij werken niet met Google Analytics.

8.4.        Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kan op elk ogenblik de cookie-instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zodoende uw toestemming in te trekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kan cookies ook weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@nestor-thuiszorgwinkel.be per post naar ONDERNEMING Korte Zoutstraat 31 te 9300 Aalst (BE), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/
 

Team Nestor Thuiszorgwinkel

Wij zijn hier om u te helpen

☏  053/700 515


  Neem contact op via Whatsapp

@ info@nestor-thuiszorgwinkel.be

⌂  Fysieke winkel:
ma tem zat van 9u - 12u
in namiddag op afspraak

Korte Zoutstraat 31
9300 Aalst (Oost-Vl.)
België